Strona główna
Łowiectwo
Polowanie
Broń myśliwska
Zwierzyna łowna
Psy myśliwskie
Fazy księżyca
Ochrona zwierzyny łownej (kalendarz)
Obwód łowiecki
Strzelectwo myśliwskie
Potrawy z dziczyzny
Artykuły
Galeria
Humor myśliwski
Myśliwstwo w literaturze
Testy - pytania egzaminacyjne
Opony 4x4PYTANIA TESTOWE DO EGZAMINU MYŚLIWSKIEGO


I.
1. Opisać wygląd zewnętrzny łosia.
2. Dołki rójne, komu i do czego one służą?
3. Kiedy rogacz osadza czemcha i zrzuca 1-sze swoje poroże?
4. Kiedy występuje okres godowy u jeleni, jego nazwa i przebieg?
5. Jakie kształty koron występują we wieńcach jelenia?
6. Omówić sposób i okres rozwoju płodu u samy-kozy.
7. Jaką bonitacje łowiska uznaje się za bardzo dobrą, dobrą i słabą?
8. Co wchodzi do wyposażenia myśliwego-selekcjonera?
9. Co to jest siatka celownicza i do czego ona służy?
10. Na czym polega selekcja zwierzyny płowej?

II.
1. W jakim środowisku bytuje łoś?
2. Które byki jelenia sika bytujące w Polsce uznaje się za selekcyjne?
3. Byk stadny i jaka jest jego rola w rykowisku.
4. Czy liczba odnóg we wieńcu byka, czy paroskach rogacza - świadczy o ich wieku?
5. Do jakiej systematyki zoologicznej przynależy żarna europejska?
6. Jakie jest określenie rogacza na podstawie kształtu jego poroża?
7. Co należy rozumieć przez określenie pojemność łowiska i na podstawie, czego je się ustala?
8. Co to jest broń gwintowana i jakimi właściwościami się charakteryzuje?
9. Czy nabojami oznaczonymi symbolem "S" można strzelać z broni bez tego symbolu?
10. Na czym polega odstrzał hodowlany, selekcyjny, łowny, redukcyjny i sanitarny?

III.
1. Czym odżywia się łoś?
2. Jakim gatunkiem jest jeleń sika i jak licznie i gdzie występuje w Polsce?
3. W którym roku życia byk jelenia osiąga zdolność płciową, a w którym roku szczytowy rozwój fizyczny?
4. Jaki tryb życia prowadzi jeleń europejski?
5. Omów zewnętrzny wygląd samy europejskiej i jego charakterystyczne zalety.
6. Kiedy rogacze zrzucają poroże, a kiedy rozpoczynają je nakładać?
7. Jakie podstawowe mechanizmy występują w broni gwintowanej?
8. Na czym polega przerost naturalny i zrealizowany u jeleni i sam?
9. Obowiązki myśliwego po przybyciu do łowiska na odstrzał zwierzyny grubej i po jego zrealizowaniu.
10. U jakiej zwierzyny grubej występuje woreczek żółciowy, a która go nie posiada?

IV.
1. Jaki przebieg posiada okres godowy łosia i jego nazwa?
2. U jakich zwierząt występują i gdzie: róże, perły, sęki, pasynki, szlify i grand?
3. Jakie gatunki i podgatunki jelenia występują w Polsce?
4. Jaka jest różnica między mnichem a gomułą?
5. Jaka jest wielkość samy europejskiej i kolor jej sukni?
6. Jakie grupy selektów występują u rogaczy?
7. Według jakich gatunków zwierzyny ustala się pojemność łowiska i stosunek przelicznikowy?
8. Co to jest przyśpiesznik, w jakiego rodzaju broni występuje, kiedy go można a kiedy nie wolno używać?
9. Jakie dane parametryczne czynią przyrządy optyczne najbardziej przydatnymi do polowania o każdej porze doby?
10. Kiedy można dokonać odstrzału sanitarnego, jakiej zwierzyny dotyczy i obowiązki myśliwego po jego dokonaniu?
V.
1. Jaki jest wygląd sylwetki daniela i kolor jego sukni?
2. Do jakiej rodziny Zoologicznej należy muflon?
3. Opisać wielkość i wygląd jelenia europejskiego występującego w Polsce?
4. Jaki jest prawidłowy rozwój poroża jelenia-byka a jaki będzie wadliwy?
5. W jakim środowisku bytuje sama i jej areał bytowy?
6. W którym roku życia rogacz uzyskuje pełny rozwój fizyczny?
7. Jakiego rodzaju szkody wyrządzają łosie w uprawach leśnych i polnych?
8. Jakie występują grupy myśliwskiej broni gwintowanej?
9. Jakie są sposoby polowania na jelenie i na sarny?
10. Sposób preparowania parostków rogacza?

VI.
1. Jak łoś kształtuje swoje poroże od pierwszego do szóstego roku życia?
2. Wielkość i ciężar tuszy daniela, różnica mieczy bykiem i łanią? 3.Cechy charaktery żujące jelenia karpackiego z mazurskiego?
4. Którego jelenia-byka określamy mianem "organista" w łowisku?
5. Jakie są rodzaje sztucerów i występujące różnice między nimi?
6. Jaki tryb życia prowadzi sarna?
7. Które rogacze guzikarze uznamy za rogacze przyszłościowe, a które za selekcy?
8. Jakie występują podstawowe rodzaje pocisków do broni gwintowanej i ich właściwości?
9. Jakiego rodzaju szkody wyrządzają jelenie w lesie i w uprawach rolnych?
10. Na czym polega polowanie na czaty i sposób jego realizacji?

VII.
1. Jaki tryb życia prowadzi daniel?
2. Okres godowy u jelenia sika i jego przebieg?
3. Areał bytowy i warunki środowiskowe bytowania jelenia europejskiego.
4. Kiedy byk jelenia w pierwszej głowie osadza, wyciera i zrzuca swoje poroże?
5. Na czym polega hierarchia środowiskowa bytowania u sam?
6. Które rogacze w 1-ej pląsie wiekowej uznaje się za selekcyjne? 7.Co to są ekspresy i czym się charakteryzują?
8. Jakiego rodzaju szkody wyrządzają sarny w lesie i w uprawach polnych?
9. Na czym polega polowanie z podchodu i sposób jego wykonywania?
10. Sposób preparowania oręża dzika?

VIII.
1. Po czym poznaje się obecność łosi w łowisku?
2. W jakiej porze doby żerują muflony?
3. Czym żywi się jeleń?
4. Określić jelenia byka według kształtu jego wieńca?
5. Na czym polega areał osobniczy u sarny, kto, kiedy i jak go tworzy?
6. Opisać sylwetkę i sposób zachowania się rogacza w 1-ej głowie?
7. Sposób zapobiegania szkodom w uprawach leśnych i polnych wyrządzanym przez zwierzynę płową?
8. Co to jest broń kombinowana i jej rodzaje?
9. Polowania na wab, kiedy i do jakiej zwierzyny je się stosuje?
10. Kolejność odstrzału łań w łowisku i które łanie należy oszczędzać?

IX.
1. Opisać kształt poroża łosia.
2. W jakim środowisku i areale bytuje daniel?
3. Kiedy i gdzie żerują jelenie?
4. Kształty i barwy wieńca jelenia, które z nich są pozytywne a które negatywne?
5. Jakie gatunki i ekotypy samy występują w Polsce?
6. Które rogacze w 2-ej klasie wiekowej uznaje się za selekcyjne?
7. Sposoby poprawienia stanu bootycznego łowiska?
8. Czym się charaktery żuje kniejówka?
9. Co oznaczają w lunecie i lornetce cyfry: 4x32, 6x40, 7x40, 7x50 itp?
10. Omówić sposób polowania, z podchodu i do jakiej zwierzyny można go stosować?

X.
1. W jakim wieku łoś osiąga wszystkie zęby stałe?
2. Kiedy daniel osadza, wyciera i zrzuca pierwsze swoje poroże?
3. Kto to jest kibic, hłyst i jego rola w rykowisku?
4. Kiedy byk jelenia nasadza, czemcha i zrzuca swoje poroże?
5. Czym się różni sarnia polna od sany leśnej?
6. Które rogacze w 2-ej głowie uznaje się za selekcyjne?
7. Co to są poletka produkcyjne, paszowe i zaporowe oraz dla jakiej zwierzyny urządza się?
8. Z jakich kalibrów broni gwintowanej można strzelać do zwierzyny grubej?
9. Podstawowe i niezbędne warunki, które muszą być spełnione przed oddaniem strzału do zwierzyny grubej?
10. Sposób preparowania parostków rogacza?

XI.
1. Opisać kolor sukni łosia i pry jej zmiany?
2. Omówić wielkość, wagę i wygląd zewnętrzny jelenia sika.
3. Czym odżywia się muflon?
4. Układ osobniczy chmary jeleni?
5. Kształty i barwy wieńca jelenia, które z nich są pozytywne, a które negatywne dla hodowli?
6. W jakiej porze doby żerują samy?
7. Jakiego rogacza, uznaje się za przyszłościowego, a którego za łownego?
8. Jakie czynniki wypływają na zwiększanie się szkód leśnych wyrządzanych przez zwierzynę grubą-płową?
9. Na jaką zwierzynę można polować z bronią o lufach gładkich?
10. Wymienić miejsca, anatomiczne tuszy zwierzyny grubej do śmiertelnego jej trafienia?

XII.
1. W którym roku życia łoś osiąga ostateczną formę poroża i jaką?
2. Kształt 2-go poroża daniela, czas jego nakładania, czemchania i zrzucania?
3. Jaki tryb życia prowadzi jeleń azjatycki-sika?
4. Adiutant, w czym występuje i jego rola w chmarze?
5. W której głowie byk jelenia winien wykształcić wieniec obustronnie koron
6. Czym żywią się samy?
7. Jak powstaje poroże rogacza?
8. Jakie urządzenia hodowlane występują w dobrze zagospodarowanym łowisku?
9. Iloma nabojami można ładować sztucer na polowaniu zbiorowym?
10. Jakim wymogom winien odpowiadać ubiór myśliwego polującego na grubą zwierzynę?

XIII.
1. W którym roku życia byk klempa osiągają dojrzałość płciową, a w którym pełny rozwój fizyczny?
2. Fazy kształtowania poroża daniela i określenie go wg kształtu poroża?
3. Które byki jelenia sika w piątym i dalszym porożu uznaje się za selekcyjne?
4. Kiedy następuje okres wcielania się łań jeleni i jego przebieg?
5. Jakimi zmysłami posługuje się jeleń i sposób ich wykorzystania podczas polowania?
6. Jak są rozmieszczone gruczoły zapachowe u sarn: kozy i u rogacza?
7. Jakie grupy wiekowe występują u rogaczy przy ich odstrzale i ich lata?
8. Rodzaj karmy i sposób dokarmiania zwierzyny płowej w łowisku? 9.Kiedy broń gwintowaną uznaje się za załadowaną?
10.Reakcja sarny po trafieniu pocisku na kark, komorę, nerki i na miękkie?

XIV.
1. Najwyższa forma kształtu poroża daniela i w którym roku życia daniel ją osiąga?
2. Co stanowi bazę pokarmową dla jelenia sika?
3. Wygląd i sposób zachowania się łani wycielonej?
4. Które zęby, a w nich elementy służą za podstawę określenia wieku jelenia?
5. Jakim głosem posługują się samy?
6. Jakie jest określenie rogacza wg kształtu jego poroża?
7. Co to jest liściarka, komu i do czego ona służy i sposób jej wykonania?
8. Zasięg i możliwości rażenia pocisku z broni gwintowanej?
9. Reakcja jelenia po trafieniu pocisku na kark, komorę, nerki i na miękkie?
10. Jaka jest prawidłowa kolejność odstrzału cieląt jeleni?

XV.
1. W którym roku życia łoś byka i klempa osiągają zdolność płciową, a w którym pełny rozwój fizyczny?
2. Omów wszystkie elementy poroża daniela.
3. Szybkość wzrostu i barwa sukni cielaka jelenia?
4. Co to jest licówka i jej rola w rykowisku?
5. Kiedy u sam występuje okres godowy, jego nazwa i przebieg?
6. Który z zębów sany stanowi podstawy do określenia jej wieku i dlaczego?
7. Co to jest lizawka, komu ona służy, sposób i miejsce jej urządzenia?
8. Miejsce i sposób oznaczenia kalibru w broni gwintowanej i na nabojach?
9. Reakcja zwierzyny płowej po jej trafieniu na mięśnie i po pudle?
10. Miejsce i czas studzenia tuszy sarny?

XVI.
1. Jaki tryb życia prowadzi łoś?
2. Co stanowi bazę żarową daniela?
3. Okres godowy muflona, jego nazwa i przebieg?
4. Jak kształtuje jeleń swoje poroże?
5. Czym charakteryzuje się wieniec byka przyszłościowego?
6. Okres wykotu sam i zachowanie się kozy karmiącej?
7. Barwa poroża rogacza i w wyniku, czego ona powstaje?
8. Co to są wodopoje, komu one służą i miejsca ich urządzania?
9. Jak myśliwy winien się zachować, kiedy strzelony zwierz pada w ogniu, a jak kiedy po strzale uchodzi?
10. Co oznaczają w kalibrze broni gwintowanej i naboi cyfry: 7x64, 8x57, 30-06?

XVII.
1. Okres nakładania, czemchania i zrzucania poroża łosia?
2. Okres godowy daniela, jego nazwa i jaką role w nim spełnia koliba?
3. Środowisko bytowe muflona i jego szczególne właściwości?
4. Jakie elementy występują w wieńcu byka uwsteczniającego się?
5. Czym się charakteryzuje trzeci ząb przedtrzonowy u przeżuwaczy mleczny i stały?
6. Ubarwienie i rozwój fizyczny koźlęcia?
7. Kiedy koźlak staje się rogaczem a siutka kozą?
8. Co to jest spałowanie, kto go dokonuje i jakiego drzewostanu dotyczy?
9. Jakie ślady występują na miejscu strzału do zwierzyny i sposób ich poszukiwań?
10. Wymienić wszystkie przyrządy niezbędne myśliwemu na polowaniu na grubą zwierzynę.

XVIII.
1. Jakie są formy poroża byka łosia w pierwszej i drugiej głowie?
2. Sposób kształtowania poroża przez muflona?
3. Ile klas wiekowych występuje u jeleni odstrzałowych i faktyczne ich lata?
4. Jakie elementy wieńca byka kwalifikują ją do sztuki selekcyjnej?
5. Jakimi zmysłami posługuje się sama i wykorzystanie ich w czasie polowania?
6. Kiedy; występuje okres godowy u sarn, jego nazwa i przebieg?
7. Najpowszechniejsze choroby występujące u sarn i sposób im zapobiegania?
8. Jakie wnioski można wyciągnąć z wyników oględzin miejsca strzału zwierzyn?
9. Co oznaczają symbole literowe na broni gwintowanej i nabojach: R, S, I?
10. Jakie dane parametryczne czynią lunetę przydatną do celów myśliwskich?

XIX.
1. Ile razy w roku łoś zmienia suknię i kiedy?
2. Określenie wieku daniela z jego sylwetki przed odstrzałem?
3. Które byki jelenia sika w 5-tym i dalszym porożu uznaje się za selekcyjne?
4. Jakie wymogi musi spełniać byk jelenia by można byłoby go zakwalifikować do byka łownego?
5. Opisać sylwetkę, barwę sukni, poroże i sposób zachowania się rogacza w 1-ej klasie wiekowej?
6. Po czym odróżniamy kozę od rogacza, kiedy ten pozostaje bez poroża?
7. Najczęściej występujące choroby u jeleni i sposób ich zapobiegania?
8. Jaki rodzaj farby pozostaje po trafieniu pocisku na komorę, na wątrobę, na płuca, na miękkie i na mięśnie?
9. Jakie przyrządy celownicze występują w broni gwintowanej?
10. Jak zabezpieczyć tuszę grubej zwierzyny przed procesem gnilnym po jej wypatroszeniu?

XX.
1. Określenia byka łosia na podstawie kształtu jego poroża?
2. Które byki daniela uznajemy za selekcyjne w pierwszym i drugim porożu?
3. Omówić sylwetkę jelenia byka w 1-ej klasie wiekowej i które z nich uznamy za selekcyjnej?
4. W jakim wieku jeleniowi wyrasta 1-szy ząb trzonowy, a kiedy trzeci i jakie są to zęby?
5. Jakie występują różnice miedzy kozami: pierwiastką, pałzującą, jałową i prowadzącą?
6. U których zwierząt występuje plamka wietrznika, kiedy i jaki przybiera kształt?
7. Jakie ślady pozostają na miejscu strzału po trafieniu zwierza na żuchwę badyl i kolor farby?
8. Co nazywamy narogami a co patrochamy?
9. Odległość skutecznego strzału z broni gwintowanej przy pomocy konwencjonalnych przyrządów celowniczych i optycznych?
10. Sposoby wybielenia trofeum samców zwierzyny płowej?

XXI.
1. Które byki daniela w 6-tym i dalszym porożu uznaje się za selekcyjne?
2. Kiedy jeleń sika osadza pierwsze swoje poroże, jego kształt, czas wycierania i zrzutu?
3. Jaki tryb życia prowadzi muflon?
4. Omówić sylwetkę jelenia byka w 2-ej klasie wiekowej i które z nich uznajemy za selekcyjne?
5. Głos jelenia i sposób porozumiewania się między sobą?
6. Opisać sylwetkę, barwę i kształt poroża rogacza w 1-ej głowie?
7. U których zwierząt łownych występuje: talerz, lustro, kwiat, pędzel, fartuszek, grzywa i broda?
8. Na podstawie, czego określa się wiek rogacza będącego w łowisku?
9. Kiedy należy dochodzić postrzałka zwierzyny grubej po trafieniu na: nerki, wątrobę i na miękkie?

XXII.
1. Jaki jest przebiegi godów daniela i jego nazwa?
2. Jaka jest ostateczna forma poroża jelenia sika?
3. Okres godowy muflona, nazwa i jego przebieg?
4. Do czego służą jeleniom gruczoły zapachowe?
5. Na podstawie, których punktów stycznych, wyprowadza się figurę geometryczną tyki jelenia?
6. U jakiej zwierzyn występują perły i grandle, komu i do czego ostatnie służą?
7. Opisać sylwetkę, barwę sukni, poroża i sposób zachowania się rogacza w 2-ej klasie wiekowej?
8. W którym miesiącu życia sama osiąga wszystkie zęby stale i jaki jest kształt trzeciego zęba przedtrzonowego?
9. Sposób patroszenia zwierzyny grubej, odbicie łga, oczyszczenia i studzenia tuszy?
10. Do czego służy myśliwemu luneta, jej podstawowe elementy?

XXIII.
1. Omówić sylwetkę jelenia byka w 3-ej klasie wiekowej, które w niej są bykami selekcyjnymi?
2. Które byki jelenia sika w drugiej głowie uznaje się za selekcyjne?
3. Jakie elementy służą do określenia wieku daniela-byka po jego odstrzale?
4. Od czego jest uzależniona siła uderzeniowa pocisku, jego zalety i wady?
5. Które rogacze w pierwszej głowie uznaje się za przyszłościowe, a które za wybitnie przyszłościowe?
6. Koczowisko, jego ukształtowanie i komu ono służy?
7. Sposób inwentaryzowania jeleni i sarn bytujących w łowisku?
8. Kiedy należy podjąć dochodzenia postrzałka zwierzyny grubej, po jej trafieniu na miękkie, a kiedy po trafieniu na żuchwę, badyl czy cewkę?
9. Co należy bezzwłocznie uczynić po odstrzale zwierzyny grubej i w jakiej kolejności?
10. Omówić sposób przygotowania tuszy zwierzyny grubej do transportu i kiedy go dokonujemy?

XXIV.
1. Sposób obchodzenia i posługiwania się lunetą?
2. Do czego służy lornetka myśliwska, jej zalety i wady?
3. Jakie dane należy podać w metryczce przy przedkładaniu trofeum do oceny?
4. Jakie czynniki występujące w łowisku powodują ciche rykowisko?
5. U której zwierzyny występuje bukowisko, bekowisko, rykowisko i ruja?
6. W jakim gatunku zwierzyny występują guzikarze, które z nich dla hodowli są sztukami przyszłościowymi, a które selekcyjnymi?
7. Które kozy powinno poddawać je odstrzałowi, a które należy oszczędzać?
8. Jakie elementy świadczą o uwstecznianiu się byka jelenia i rogacza?
9. Jakie czynniki powodują zakwalifikowanie tuszy zwierzyny grubej do 2-ej klasy jej wartości?
10. Jakie konsekwencje dla myśliwego pociągają za sobą punkty: zielone, czerwone i żółte?
XXV. 1. Gdzie jeleń posiada rozmieszczone gruczoły zapachowe i do czego one służą? 2. Jaką role u zwierzyny płowej spełnia talerz i lustro? 3. Na jaką zwierzynę grubą można polować w porze nocnej, niezbędny sprzęt do takiego polowania'.' 4. Sposób posługiwania się przyrządami optycznymi podczas polowania? 5. Sposób ustawiania lunety do oddania celnego strzału? 6. Sposób, miejsce i czas studzenia tuszy zwierzyny grubej w porze letniej i jesiennej? 7. Która zwierzyna posiada grandle, gdzie i co one stanowią dla myśliwego? 8. Opisać wszystkie element} łopaty daniela? 9. Jakie podstawowe elementy pozwalają na określenie wieku jelenia byka będącego w łowisku przed jego odstrzeleniem? 10. Sposób poszukiwania i dochodzenia postrzałka zwierzyny grubej

 Zwierzę, jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."Wszystko, co chce się osiągnąć w zakresie łowiectwa, musi byc z góry przewidziane. A wykonanie tego zabezpieczone aktywnym współdziałaniem myśliwego z przyrodą."Informacje pochodzą z książki Stanisława Godlewskiego "VADEMECUM MYśLIWEGO".