Strona główna
Łowiectwo
Polowanie
Broń myśliwska
Zwierzyna łowna
Psy myśliwskie
Fazy księżyca
Ochrona zwierzyny łownej (kalendarz)
Obwód łowiecki
Strzelectwo myśliwskie
Potrawy z dziczyzny
Artykuły
Galeria
Humor myśliwski
Myśliwstwo w literaturze
Testy - pytania egzaminacyjne
Opony 4x4
Artykuły


APEL MYśLIWYCH
W dniu 28 września br. wchodzi w życie Ustawa o Ochronie Zwierząt, która zezwala na zwalczanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zdziczałych psów i kotów, przebywających bez opieki i dozoru człowieka znajdujące się w odległości większej niż 200 metrów od zabudowań mieszkalnych. Eliminowanie wałęsających się psów i kotów jest dla myśliwych czynnością przykrą, nie sprawiającą im satysfakcji, ale czynnością konieczną, chroniącą zwierzęta dziko żyjące ,w tym zwierzęta łowne. W ostatnich latach leśnicy i myśliwi wielokrotnie znajdowali zagryzione przez wałęsające się psy sarny i zające. Często zdarzają się również przypadki atakowania ludzi. Natomiast koty czynią duże spustoszenia wśród kuropatw, bażantów i innego pożytecznego ptactwa gniazdującego na ziemi. Myśliwi Koła Łowieckiego Nr 17 "TUR" w Łodzi polujący na tym terenie ogranicza eliminowanie wałęsających się psów i kotów do przypadków absolutnie koniecznych. Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o dopilnowanie aby, ich psy i koty, znajdowały się w zabudowaniach lub pod opieką poza zabudowaniami. Mamy nadzieję, że nasz Apel znajdzie właściwe zrozumienie i odzew u Państwa.

Z myśliwskim pozdrowieniem "Darz Bór" Myśliwi Koła Łowieckiego Nr 17 "TUR" w Łodzi


Informacja o szkodach wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne.
W Dzienniku Ustaw Nr. 126 ukazało się Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 15.07.2002 r., w sprawie sposobów postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
Wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, dotyczą szkód wyrządzanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad Rozporządzenie wprowadza następujące najistotniejsze zmiany;
1. Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobom uprawnionym do ich przyjmowania w terminie 7 dni od dnia jej powstania. Osobami tymi z ramien a K.Ł "Tur" są;
- Wł. Barczyk zam. w Lubieniu
- J. Kołek zam. Łęczno
2. Wstępnego szacowania (oględzin) dokonują osoby w/w przy udziale poszkodowanego oraz na żądanie jednej ze stron przy udziale właściwej terytorialnie Izby Rolniczej.
3. O terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody zawiadamia poszkodowanego przedstawiciel Koła Łowieckiego. Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje czynności dotyczących oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.
4. Z oględzin oraz z ostatecznego szacowania szkody sporządzany jest protokół, który podpisują uczestniczący w tych czynnościach przedstawiciele stron.
5. Końcowego ostatecznego szacowania oraz wysokość odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej uprawy. O terminie sprzętu uprawy poszkodowany zobowiązany jest do zawiadomień a szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem
Przekazując powyższe informacje Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" prosi o przestrzeganie podanych zasad.
DARZ BÓR
Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR"Informacja dla Sołtysów Gminy Zgierz i Ozorkowa
Wykonując postulat Rady Gminy ze spotkania przedstawicieli Kół Łowieckich z Sołtysami, Zarząd Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" w Łodzi informuje, że w sezonie łowieckim, który trwa od m-ca kwietnia do m-ca marca następnego roku, członkowie naszego Koła mogą polować codziennie na zwierzynę grubą (sarna, dzik) w okresie dozwolonym, a więc od 1 kwietnia do końca lutego, oraz w środy, soboty i niedziele na zwierzynę drobną (dzika kaczka, bażanty koguty, zające, lisy) w okresie dozwolonym dla poszczególnych gatunków, a więc od 1 sierpnia do końca marca następnego roku. Polowania na zające mogą odbywać się wyłącznie jako polowania zbiorowe z naganką. Pozostałe polowania mogą odbywać się na podstawie indywidualnego zezwolenia otrzymanego na piśmie, w którym jest określona zwierzyna, na którą wolno polować. Każde takie polowanie musi być uwidocznione w "rejestrze polowań" który znajduje się u Kol. Andrzeja Wiśniewskiego, zamieszkałego w Rogóźnie 24. Wszelkie uwagi dotyczące spraw łowieckich należy zgłaszać do Zarządu Koła Łowieckiego Nr. 17 "TUR" w Łodzi ul, Zachodnia 53 telef. 636.45.46 lub u Kolegi Andrzeja Wiśniewskiego Zam. Rogóżno 24 telef. 717.83.84.
W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Ministra środowiska, w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta, do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania. Zarząd Koła Nr 17 „TUR" w Łodzi.


 Zwierzę, jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."Wszystko, co chce się osiągnąć w zakresie łowiectwa, musi byc z góry przewidziane. A wykonanie tego zabezpieczone aktywnym współdziałaniem myśliwego z przyrodą."Informacje pochodzą z książki Stanisława Godlewskiego "VADEMECUM MYśLIWEGO".